top of page

Så får de chefer att börja prata om psykisk ohälsa


Lena Stenwall och Åsa Forssell om projektet Psykisk hälsa arbetsliv 2.0


Minst hälften av alla sjukskrivningar grundar sig i psykisk ohälsa.

Samtidigt fortsätter sjuktalen att öka.

– Det görs för lite förebyggande arbete för att minska risken att drabbas, därför drog vi igång det här projektet, säger projektledaren Lena Stenvall.


Genom projektet Psykisk hälsa Arbetsliv 2.0 ska chefer och medarbetare inom hela Norsjö kommun, Arjeplogs kommun, Piteå kommun och cheferna på Individ- och familjeomsorgen i Skellefteå kommun rustas för att stärka möjligheten till ett hållbart arbetsliv och tydliggöra helhetsgrepp och ledarskapets hälsofokus.

– Vi riktar in oss på chefer och HR-personal eftersom det är de som ska leda det förebyggande arbetet i att motverka psykisk ohälsa bland medarbetarna, menar Lena Stenvall.


“En orimlig tystnadskultur”

Projektledarna Lena Stenvall och Åsa Forsell arbetar med att hålla i utbildningar för att lära chefer att leda svåra samtal, få kunskap om hur hjärnan fungerar och hur man upptäcker psykisk ohälsa, samt i hur man som chef själv skapar ett hållbart arbetssätt.

– Det finns en tystnadskultur kring psykisk ohälsa som är helt orimlig med tanke på hur många som lider av det. Att samtala kring hur vi mår är enda sättet att kunna komma vidare och lösa problemen.


Utbildningen ska ge konkreta verktyg för att lättare kunna hantera svåra samtal och att samtala om psykisk ohälsa.


– De som går utbildningen får kunskap att bjuda in till att samtala med medarbetarna om stress, våld i nära relationer och att någon kanske inte mår så bra.


– Syftet med projektet är att fylla en kunskapslucka och ge verktyg för chefer att tala om och upptäcka psykisk ohälsa.


Skyddsrond i hjärnkontoret

I ESF-projektet genomförs utbildningar, föreläsningar och handledning i ämnen kopplade till psykisk ohälsa.

– Om många av de anställda drabbades av halkolyckor skulle vi ge dem broddar och sätta in åtgärder, men när personalen drabbas av psykisk ohälsa står många arbetsgivare passiva och ibland handfallna. Chefer har sällan fått någon utbildning i hur man ska bemöta starka känslor eller psykisk ohälsa och det leder ofta till passivitet. I det stora hela är det en kunskapsfråga, menar Lena Stenvall.


Arbetssättet präglas av ett förebyggande perspektiv, skräddarsydda insatser, evidensbaserade metoder och kunskap med fokus på att skapa långsiktiga och hållbara resultat.

“Lever i ett allt mer prestationsinriktat samhälle”

Lena Stenvall använder sig bland annat av Paul Gilberts tre-cirkelmodell då hon föreläser om psykisk hälsa. Det är en pedagogisk modell för att förstå hur vi människor fungerar och en beskrivning av de tre centrala system som vi människor hela tiden pendlar mellan: prestations- och utforskarsystemet, hot- och stressystemet och trygghetssystemet.

Prestations- och utforskarsystemet drivs av dopamin och syftar till att ge oss den energi som behövs för att vi ska överleva. Det kan vara allt från att skaffa mat till att söka en partner för fortplantning.

– Vi har ett samhälle där vi blir allt mer inriktade på prestation och vi behöver synliggöra behovet av återhämtning mer.


“Ett antal hjärnor som möts”

Trygghetssystemet är kroppens återhämtningssystem. Det ger oss vila efter våra ”besök” i de två andra systemen. Hotsystemet är kroppens försvars- och överlevnadssystem och skyddar oss i olika farliga situationer som vi kan stöta på.

– Det går inte bortse från att vi är ett antal hjärnor som möts på en arbetsplats. Det är viktigt att kunna se vilket system medarbetarna befinner sig i och utgå ifrån det, menar Lena Stenvall.

"Det går inte bortse från att vi är ett antal hjärnor som möts på en arbetsplats."

Enligt CFT-modellen behöver vi ha tillgång till alla tre systemen för att fungera och må bra. Obalans mellan dem gör att vi mår psykiskt dåligt.

“Hur vill du att dina anställda ska känna?”

Projektledaren Åsa Forsell står för att utbilda inom den organisatoriska biten. I det skede som projektet befinner sig i nu arbetar hon med att handleda och guida chefer och HR-personal i att främja psykisk hälsa bland medarbetarna.

– En fråga jag brukar ställa till chefer är “Hur vill du att dina anställda ska känna sig när de går till arbetet eller när de tänker på sitt jobb?”.

Sedan lägger de tillsammans upp en plan för att jobba mot det.

– Att vara chef handlar till stor del om att kunna förstå och hantera känslor och att ge sina medarbetare de förutsättningar som krävs för att må bra så att de ska kunna prestera fullt ut.


För att en chef ska kunna prestera hållbart på lång sikt krävs de rätta förutsättningarna.

– Vi vet genom kunskap om vår urgamla hjärna att vi utser den som är “tryggast i rummet” till ledare. Då behöver vi också ge förutsättningar för att skapa trygghet, säger Lena Stenvall.

– Det är viktigt att komma ihåg att chefer också är medarbetare, därför behöver alla våra insatser om hållbarhet och hälsa både ett medarbetarperspektiv och ett chefsperspektiv, menar Åsa Forsell.


Hon framhåller att det är viktigt att våga se sin arbetsplats med öppna ögon och att undvika att ta på sig skygglappar då det är något som inte fungerar.

– För att som chef kunna skapa en bra arbetsplats måste man vara öppen och kommunicera med medarbetarna om både det som är bra och det som är dåligt, tillägger Åsa Forsell.


Ett långsiktigt arbete

De märker att det redan har börjat hända saker och att man kommit framåt på de arbetsplatser som ingår i projektet.

– Det är väldigt olika hur långt de olika arbetsplatserna har att gå för att uppnå en hälsosam organisation, men vi ser att alla redan har börjat ta steg framåt, säger Åsa Forsell.


Det här är ett långsiktigt arbete och projektledarna brukar säga att man måste se det i ett femårsperspektiv.

– Bra arbetsplatser, där medarbetarna känner sig trygga och får stöd, skapas aldrig av en slump, utan det ligger alltid medvetet arbete bakom. Om du har en bra arbetsplats så fundera då på vad som ligger bakom och gör mer av det, menar projektledaren Åsa Forsell.


Lika viktigt att fokusera på friskfaktorer

Projektledarna framhåller att det är lika viktigt att fokusera på friskfaktorer som riskfaktorer för att undvika att medarbetarna drabbas av psykisk ohälsa.


Friskfaktorer är till exempel att bygga upp en rättvis och transparent organisation, att ha ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap, att medarbetarna får vara delaktiga och har inflytande över sin arbetssituation och en välutvecklad kommunikation med återkoppling.


– Det är även viktigt att chefer har förutsättningarna för att skapa en hälsosam arbetsplats. Forskning har visat att risken för att medarbetarna blir sjukskrivna är mindre på arbetsplatser där chefen har färre än femton anställda att ta hand om, säger Åsa Forsell.


Om projektet

- Finansieras av Europeiska socialfonden och medfinansieras av Samordningsförbundet Skellefteå - Norsjö.

- Startade under hösten 2020 och pågår 2022 ut.

- I det långa loppet är målet att minska sjuktalen som grundar sig i psykisk ohälsa.De här deltar i projektet:

Totalt ca 580 deltagare från deltagande kommuner/avdelningar: chefer, chefer för chefer, första linjens chefer och nyckelpersoner i personalfrågor med flera medarbetare.

Målgruppens fördelning:

  • Piteå kommun: 260 personal (195 kvinnor 65 män)

  • Skellefteå kommun: 32 personal (23 kvinnor 9 män)

  • Norsjö kommun: 30 personal (22 kvinnor 8 män)

  • Arjeplogs kommun: 270 personal (200 kvinnor 70 män)


bottom of page